Navigation

User login

Västernorrland - Sverige

 

Västernorrland (2008: 21684 km2; 243373 invånare) är, precis som övriga nordliga län i Sverige, glesbefolkade med endast 11 invånare per km2. Västernorrlands län består av sju kommuner; Härnösand är residensstad och Sundsvall är den största staden med ca 95 000 invånare (2008).

Genom en tidig och snabb industrialisering, som startade under andra halvan av 1800-talet, har bidragit till att bilden av Västernorrland är en industriell region som domineras av råvarubaserade och exportorienterade industrier, främst beroende av manlig arbetskraft. Samtidigt som dessa råvaror finns i inlandet är befolkning och ekonomisk aktivitet koncentrerad till kusten. Detta implicerar att länet har en dual karaktär i sin ekonomiska struktur.

Under de senaste årtionden har många av de stora företag som grundades under industrialiseringsprocessen slagits samman och koncentrerats. De utgör dock fortfarande stommen i länets ekonomi. Genom den strukturomvandling Västernorrland genomgått har efterfrågan på arbetskraft minskat och under de senaste årtionden har personalminskningar skett hos de större företagen. Samtidigt har den offentliga sektorn även omstrukturerats med nedskärningar som följd. Detta har främst inneburit en minskad arbetsmarknad för kvinnor.

 

I mitten av 1950-talet hade Västernorrland som största befolkning, drygt 280 000 invånare. Sedan dess har befolkningen minskat med mer än 10 procent. Befolkningsminskningen har accentuerats särskilt under de senaste 20 åren och i dag är Västernorrland ett av de länen med störst utflyttning och avfolkning.

 

När det gäller befolkningsutveck-lingen i Västernorrland måste minst fyra aspekter beaktas:

- Den stora utflyttningen av ungdomar,

- Den relativt låga andelen inflyttare täcker inte upp utflyttningen,

- En åldrande befolkning med hög medelålder, samt

- En snedvriden könsfördelning i de aktiva åldrarna 20-40 år.

 

Västernorrland uppfattas inte som attraktivt för ungdomar, särskilt inte för unga kvinnor. De skäl som vanligen lyfts fram är bristen på möjligheter när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Förvisso har Mittuniversitetet och regionsjuk-huset i Sundsvall resulterat i fler arbetsplatser för kvinnor, men det finns mycket kvar att göra för att skapa en kvinnovänligare arbetsmarknad i länet. Arbetsmarknadsstrukturen i Västernorrland är relativt smal, med en begränsad branschstruktur, vilket gör länet mindre attraktivt för karriärer för såväl män som kvinnor.

 

Trots den låga andelen utrikesfödda i länet har invandringen kommit att mildra den negativa befolkningsutvecklingen i Västernorrland. Flyktinginvandringen har förstärkt den inhemska utflyttningen: så fort flyktingarna får sitt uppehållstillstånd i Sverige flyttar de till andra delar av Sverige.

Den snedvridna befolkningsstrukturen, med en åldrande befolkning och ett underskott av unga kvinnor, skapar problem. Kommunerna, med ansvar för vård och omsorg, står inför ekonomiska utmaningar tack vara detta. Befolkningsminskningen urholkar även grunden för kommersiella och offentliga tjänster, särskilt i glesbygden vilket förstärker länets duala karaktär. Dessa befolkningsproblem utgör centrala delar i denna studie och dess syfte.

 

Partners

Stakeholders